System finansowo-księgowy

Program PerseusFK jest wszechstronnym narzędziem do obsługi księgi handlowej. Dzięki wielowymiarowemu planowi kont doskonale ułatwia prowadzenie ewidencji księgowej oraz zarządczej. Właściciele oraz zarządcy firm otrzymują sprawozdania w dowolnych konfiguracjach i przekrojach.

Funkcjonalność programu
Cały program podzielony został na funkcjonalne moduły. Dzięki temu jest możliwość kupowania części rozwiązań koniecznych dla danej firmy i z czasem rozbudowywania o kolejne moduły. Program może pracować w wersji jednostanowiskowej i sieciowej. W miarę rozwoju firmy łatwo można zmienić wersję na sieciową i dokładać kolejne stanowiska. Program PerseusFK jest zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych i spełnia wszystkie aktualne przepisy dotyczące tego typu programów w tym przede wszystkim wymogi określone w ustawie o rachunkowości. Instalowany jest na systemie operacyjnym Windows i Linux.

Moduł podstawowy:
rozrachunki
rejestry VAT ( w tym deklaracja VAT)
bilans otwarcia, bilans zamknięcia
standardowa sprawozdawczość (F01,F02,CIT-2,VAT-7,bilans,rachunek wyników), przepływy pieniężne
potwierdzenia sald, wydruk należności i zobowiązań, wezwania do zapłaty
rozrachunki dewizowe.
Moduł KPiR – Książka Przychodów i Rozchodów

Moduł przeznaczony jest dla biur rachunkowych. W oparciu o odpowiednio wprowadzone dane księgowe umożliwia wydruk książki przychodów i rozchodów a także sporządzenie bilansu za wybrany okres oraz danych do wyliczenia podatku dla właścicieli firm.
Zaletą proponowanego przez nas rozwiązania jest to, że przy rejestrowaniu zdarzeń korzysta ono w pełni z możliwości jakie daje program PerseusFK przy prowadzeniu księgi handlowej.

Moduły dodatkowe:
Moduł przelewów bankowych

Moduł rejestru wyciągów bankowych
Import wyciągów bankowych
Moduł fakturowania
Moduł faktur przychodzących
Moduł rezerw
Moduł ewidencji środków trwałych
Inwentaryzacja przy pomocy kodów paskowych
Moduł kadrowo płacowy
Moduł raportów kasowych
Moduł korespondencji seryjnej
Moduł rozliczeń w czasie
Moduł unijny
Moduł obrotu magazynowego
Moduł Interface
Połączenie programu bankowego
FIFO

 

Pakiet podstawowy opis szczegółowy:

Plan kont może być dowolnie definiowany przez użytkownika. Dodatkowo istnieje możliwość równoległego prowadzenia klasyfikacji pomocniczej zdarzeń gospodarczych. Rozwiązanie takie stwarza wygodne warunki do prowadzenia dokładnej analizy np. kosztów i sprzedaży w układzie rodzajowym i w układzie kalkulacyjnym. Jest to szczególnie przydatne w przypadku rachunkowości zarządczej.
Program jest wyposażony w zestaw sprawozdań standardowych: F01, F02, CIT, VAT, przepływy pieniężne.
Sprawozdania te mogą być dostosowywane do planu kont użytkownika, możliwe też jest wprowadzanie do nich pozycji nie wynikających bezpośrednio z ewidencji na kontach. Raz opracowane sprawozdania pozwalają na wykonywanie obliczeń w dowolnym okresie sprawozdawczym.
Program PerseusFK umożliwia przetwarzanie danych znajdujących się w bazie danych i automatyczne przygotowanie dokumentu księgowego. Mogą to być dokumenty bilansu zamknięcia i bilansu otwarcia (sporządzone na podstawie danych z poprzedniego roku), storno wskazanego dokumentu a także dowolne inne dokumenty tworzone okresowo na podstawie stworzonej wcześniej definicji. Sprawozdania i automaty księgowe mogą być przygotowane do pracy interakcyjnej tzn. umożliwiają bieżące wprowadzanie danych spoza księgowości (współczynniki, procenty itp.).

Możliwe jest księgowanie dokumentów dotyczących przyszłego okresu księgowego bez konieczności zamykania okresu bieżącego, co pozwala na systematyczne wprowadzanie danych bez przestojów związanych z oczekiwaniem na księgowania zamykające bieżący okres księgowy.

Program wyposażony jest w możliwość przeniesienia dokumentów do bufora. Dokument oczekujący może być jeszcze poprawiony i uzupełniony przed zaksięgowaniem. Istnieje możliwość zasymulowania sytuacji jaka nastąpi po jego zaksięgowaniu. Użytkownik może obejrzeć obroty na kontach wprowadzone tym dokumentem, obroty od początku roku zaksięgowane na tych kontach oraz obroty i salda jakie będą wykazywane na kontach po zaksięgowaniu danego dokumentu.

NOWE!

E-deklaracje – VAT-7, VATUE oraz CIT-8. W sprawozdaniach standardowych znajduje się nowy formularz wydruku „plik .xml”. Wybór tego formularza powoduje wygenerowanie pliku z danymi w formacie wczytywanym do programu dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów służącego do przesyłania E-deklaracji.

Opis modułów

Moduł przelewów bankowych

Umożliwia wystawianie i wydruk przelewów. Potrzebne dane pobierane są z bazy danych kontrahentów oraz z rozrachunków. Oferujemy możliwość automatycznego przygotowywania plików do systemów bankowych Home Banking. Dzięki wykorzystaniu tej funkcji użytkownik otrzymuje bezpośrednią możliwość przygotowywania przelewów elektronicznych z bazy danych programu Perseus.
Na podstawie zaznaczonych przelewów można automatycznie sporządzić dokument księgowy, który po sprawdzeniu może zostać zaksięgowany.

Moduł rejestru wyciągów bankowych

Służy do rejestrowania w programie PerseusFK wyciągów bankowych.

Moduł fakturowania

Służy do wystawiania faktur. Istnieje możliwość pobierania danych do dokumentu z bazy danych. Możliwe jest także prowadzenie kilku rejestrów faktur. Aplikacja pozwala na przeglądanie wystawionych dokumentów oraz na drukowanie duplikatów. Na podstawie danych zawartych w wystawionych fakturach i rachunkach moduł przygotowuje dokument księgowy do ewentualnego zaksięgowania.
Aplikacja przystosowana jest do nowych przepisów dotyczących wymiany handlowej z kontrahentami z Unii Europejskiej.

Moduł fakturowania zapewnia:
• generowanie różnego rodzaju raportów i zestawień z wystawionych dokumentów sprzedaży
• seryjne wystawianie faktur dla wszystkich lub wybranych kontrahentów
• wybór wyglądu faktury z możliwością drukowania logo firmy w nagłówku dokumentu
• możliwość dowolnego definiowania symbolu numeracji faktury
• wystawianie faktur dla rolników ryczałtowych RR.
• wprowadzanie paragonu fiskalnego i drukowanie faktury VAT do paragonu fiskalnego oraz wydruk druku przelewu razem z fakturą

Moduł faktur przychodzących

Jest to moduł pozwalający na wstępne rejestrowanie faktur poza księgowością (np. w sekretariacie) a także na śledzenie dalszych losów takiego dokumentu. Przewidziano trzy fazy obróbki dokumentu: wprowadzenie, akceptację i dekretację.
W fazie pierwszej obsługujący ma możliwość wprowadzenia informacji, które nie wymagają wiedzy księgowej takich jak: data usługi, data dokumentu, termin płatności, uwagi do dokumentu, kwota brutto, netto i VAT z dokumentu (ogółem), dane kontrahenta (dostępny rejestr kontrahentów) a także podania nazwiska osoby, która akceptuje dokument.

W fazie drugiej dokument jest akceptowany (podawana data akceptacji) – tylko taki dokument może być przepisany do dokumentu księgowego.

Faza trzecia to przepisanie wprowadzonych danych do dokumentu księgowego (dekretacja). Przepisanie możliwe jest z pozycji wprowadzania danych do rejestru VAT.

Rejestr wprowadzonych faktur można przeglądać. Istnieje możliwość szybkiego wyszukania określonej faktury lub wyświetlenia tylko faktur spełniających zadany warunek. Można wydrukować raport z wprowadzonych danych.

Moduł rezerwy

Moduł umożliwia zawiązywanie i rozwiązywanie rezerw całkowitych lub częściowych w oparciu o dokument VAT lub inny dokument księgowy. W trakcie wprowadzania rezerwy użytkownik podaje, dane niezbędne do automatycznego wygenerowania dokumentu księgowego z zawiązania rezerwy oraz z jej rozwiązania lub anulacji.

Moduł ewidencji środków trwałych

Moduł jest przeznaczony do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych jak również do rejestrowania wszystkich operacji związanych z ich używaniem w firmie. Umożliwia niezależną ewidencję podatkową i bilansową środków, a co za tym idzie przyjęcie odrębnych metod umarzania dla potrzeb bilansowych i podatkowych. W trakcie rejestrowania operacji mających związek z danymi księgowymi, moduł automatycznie generuje dokumenty księgowe zgodnie z dekretacją zadaną mu wcześniej przez użytkownika. Dokumenty te są przenoszone do bufora, a po sprawdzeniu i uzupełnieniu mogą być zaksięgowane. Moduł posiada szeroka gamę wielowariantowych raportów pozwalających na wszechstronną analizę wprowadzonych danych. Umożliwia wprowadzenie planu likwidacji środków jak również automatycznie nalicza plan umorzeń. Usprawnia wykonanie inwentaryzacji, wykazanie niedoborów i nadwyżek, drukuje naklejki z kodami paskowymi dla potrzeb oznaczenia środków trwałych i wyposażenia.

Inwentaryzacja przy pomocy kodów paskowych

Moduł służy do przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych i wyposażenia przy wykorzystaniu czytnika kodów paskowych. Przed przystąpieniem do inwentaryzacji konieczne jest jednorazowe oklejenie środków i wyposażenia naklejkami z kodami paskowymi. Naklejki są również drukowane z modułu. Wczytywanie danych z kolektora powoduje stworzenie zestawienia stanu środków w ewidencji i z wykonywanego odczytu.

Moduł kadrowo-płacowy

Moduł służy do ewidencji rozliczeń z pracownikami i zleceniobiorcami. Rejestruje wszystkie zdarzenia związane z zatrudnieniem w firmie. Ułatwia obsługę działu kadr i rachuby płac. W trakcie rejestrowania operacji, mających związek z danymi księgowymi, moduł automatycznie generuje dokumenty księgowe, zgodnie z dekretacją zadaną mu wcześniej przez użytkownika. Posiada szeroką gamę wielowariantowych raportów, pozwalających na wszechstronną analizę wprowadzonych danych.

Część kadrowa umożliwia wprowadzenie danych personalnych pracowników. W module można zawrzeć wszystkie informacje dotyczące przyjęcia do pracy oraz historii zatrudnienia. Program daje możliwość wyliczenia stażu pracy i wydrukowania umów o pracę, świadectw pracy oraz zaświadczeń o zatrudnieniu. Program umożliwia też rejestrowanie nieobecności i kontrolowanie urlopów. Bez problemu też można założyć wiele harmonogramów pracy i przypisać je pracownikom.

Część płacowa pozwala na zdefiniowanie wzorcowych list płac i przypisanie ich pracownikom. Można również wystawić i rejestrować

Moduł raportów kasowych

Moduł umożliwia wystawianie dokumentów kasowych KP i KW, rejestrację wypłat na podstawie dokumentów źródłowych. Automatycznie tworzy raport kasowy. Możliwy jest również wariant z pełną dekretacją. Na podstawie danych zawartych w module można automatycznie wygenerować dokument księgowy. Moduł posiada dodatkowy system zabezpieczeń uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym.

Moduł korespondencji seryjnej

Moduł pozwala na zdefiniowanie wzorów pism i wydrukowanie ich dla wybranych adresatów.
Obsługę korespondencji seryjnej można podzielić na trzy etapy:
1. Zdefiniowanie książki adresowej – Bazę adresową można tworzyć na podstawie danych zawartych w rejestrze kontrahentów lub w wykazie uzupełniającym. Rejestr kontrahentów i wykaz uzupełniający są dostępne dla wszystkich użytkowników systemu. Natomiast definiowana książka adresowa jest przypisana indywidualnie do użytkownika. Dzięki temu korzystający z korespondencji seryjnej mogą tworzyć książki adresowe bez obawy zakłócenia pracy innemu użytkownikowi systemu.
2. Zdefiniowanie wzorów pism – Użytkownik ma możliwość zdefiniowania wzorów dokumentów (treści). W tej chwili program dopuszcza max. 99 wzorów. Zasady definiowania są podobne jak w przypadku wezwań do zapłaty czy odsetek. System sam określa numer kolejny wzoru, natomiast pola, wyróżnik oraz opis dokumentu są uzupełniane przez użytkownika i pozwalają na szybkie znalezienie dokumentu lub wyświetlenie tylko dokumentów określonego rodzaju (funkcje znajdź pismo, znajdź następne, filtr). Wykaz wzorów dokumentów jest dostępny dla wszystkich użytkowników systemu.
3. Wygenerowanie pism wg wybranego wzoru adresowanych do wybranych firm/osób – Funkcja generuje dokumenty według wybranego wzoru, zaadresowane do firm/osób zaznaczonych na liście adresatów. Przed przystąpieniem do drukowania należy uzupełnić dane o własnej firmie, zaznaczyć odpowiednich adresatów oraz wybrać informacje jakie mają się drukować w nagłówku (wydruki do HTML) lub stopce pisma.

Moduł rozliczeń w czasie

Moduł zawiera szereg udogodnień pozwalających na automatyzację powtarzających się czynności. Między innymi dotyczy to obsługi operacji rozliczeń w czasie. Jeżeli istnieją koszty rozłożone w czasie (np. prenumerata, ubezpieczenia, czynsze, leasing, itp.), możemy wykorzystać Moduł rozliczeń w czasie. Moduł na podstawie wprowadzonych danych (liczby rat, kwoty netto do rozliczenia, daty rozpoczęcia rozliczeń), wylicza miesięczne raty, jakie następnie przenosi się w koszty. Raz na miesiąc można utworzyć dokumenty oczekujące, zawierające wybrane lub wszystkie operacje rozliczenia w czasie. Raport z możliwością samodzielnego definiowania kolumn, wspomaga bieżącą kontrolę stanu zrealizowanych rozliczeń.

Moduł unijny

Moduł składa się z: rejestru INTRASTAT i Rejestru VAT.
Rejestr INTRASTAT gromadzi informacje o wwozie i wywozie towarów do UE. Tworzy raport dla potrzeb deklaracji za pomocą mechanizmu kreatora raportów oraz tworzy deklarację INTRASTAT.
Jest możliwość wprowadzania danych bezpośrednio do rejestru lub w trakcie wprowadzania faktur wewnątrzwspólnotowego nabycia lub dostawy.
Rejestru VAT – umożliwia wyodrębnienie dokumentów wewnątrzwspólnotowego nabycia i dostawy towarów oraz generuje dane do informacji podsumowującej VAT, a następnie tworzy deklarację VAT-UE

Moduł obrotu magazynowego

Moduł umożliwia prowadzenie pełnej ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów i towarów w magazynie.
Do księgi rachunkowej może być przyporządkowany jeden magazyn. Prowadzenie ewidencji towarów i materiałów możliwe jest w wybranym systemie cen:
• ceny rzeczywiste zakupu zgodnie z zasadami FIFO lub LIFO
• ceny uśredniane
• ceny stałe
• ceny ostatniego przychodu

Moduł korzysta ze wspólnego rejestru kontrahentów dla danej księgi rachunkowej.
W module dostępne jest wystawianie i drukowanie dokumentów magazynowych typu:
• DF – dostawa fakturowana pozwala na wprowadzenie i zarejestrowanie pełnych danych z faktury zakupu i przyjęcie na magazyn (nie ma potrzeby oddzielnego wprowadzania faktury zakupu w księgowości),
• DN – dostawa niefakturowana ( ilościowe przyjęcie towaru w aktualnej cenie uśrednionej),
• PZ – przyjęcie zewnętrzne,
• ZW- zwrot towaru lub materiału,
• PW- przyjęcie wewnętrzne,
• WZ- wydanie towaru na zewnątrz,
• RW- wydanie wewnętrzne,
• LI- likwidacja towaru, materiału.
Inwentaryzacja artykułów może być prowadzona dla wszystkich artykułów w magazynie jak i zakresu artykułów, grup towarowych oraz miejsc położeń.
Moduł posiada funkcje umożliwiające import i eksport danych, również do arkusza kalkulacyjnego, daje także możliwość automatycznego zaksięgowania dokumentów w księdze rachunkowej.

Moduł Interface

Pozwala na automatyczne wczytanie danych z zewnętrznych programów do Systemu PerseusFK. Można na przykład przenieść informacje dotyczące sprzedaży z programu recepcyjnego do programu rejestrującego sprzedaż. Możliwe jest też wczytanie danych dotyczących sprzedaży, płatności z podziałem na ich rodzaje oraz dane kontrahentów. Po wprowadzeniu danych z recepcji, pracownik księgowości otrzymuje gotowy dokument oczekujący. Przed zaksięgowaniem zawsze można go sprawdzić i wprowadzić w nim ewentualne poprawki. Dzięki takim rozwiązaniom raz wprowadzone dane w recepcji nie muszą być ręcznie księgowane. Moduł znajduje zastosowanie między innymi, w hotelach oraz w biurach podróży. Podobnie funkcjonuje moduł dla danych z innych programów sprzedaży i magazynów.

Połączenie programu bankowego

Istnieje możliwość wczytywania wyciągów bankowych generowanych z systemów bankowych do programu PerseusFK. Pierwszym krokiem jest pobranie wyciągów z systemu bankowego. W przypadku posiadania kilku kont bankowych, można pobrać wszystkie wyciągi z danego dnia, jak również każdy osobno. Po wygenerowaniu wyciągów, przechodzimy do wczytania wyciągów do programu PerseusFK. Ostatnim krokiem całej operacji jest przypisanie do każdego zapisu z wyciągu odpowiedniej deklaracji na konta rozrachunkowe oraz konta analityczne.
Import i księgowanie wyciągów m.in. z banków:
Citibank Handlowy, Raiffeisen Polbank, BRE Bank, BPH, ING, BZ WBK, PEKAO SA, PEKAO BP, Millenium, BOŚ, Alior Bank, Nordea Bank.

Minimalne wymagania dla wersji Windows:

Precesor: Pentium CORE-DUO
System: Windows 7, 8, 10
Pamięc RAM: 2 GB
Miejsce na dysku: program ok 100 MB, zaś w czasie użytkowania zapotrzebowanie rośnie w zależności od ilości danych i tworzonych kopii zapasowych.

Minimalne wymagania dla wersji Linux:
Precesor: Pentium CORE-DUO
Preferowana dystrybucja: Gentoo 32/64bit
Pamięc RAM: 2 GB
Miejsce na dysku: wersja Linux podobnie jak w wersji Windows ok. 100MB