Aktualności

 

WAŻNE: wsparcie przy rozwiązywaniu problemów związanych z rachunkowością, szczególnie w związku z zachodzącymi zmianami.

Przypominamy, że świadczymy dodatkowe usługi:

– doradztwo w zakresie polityki rachunkowości

– pomoc przy dostosowaniu zakładowego planu kont do potrzeb jednostki i zgodnie z obowiązującymi przepisami;

– bieżące wsparcie w rozwiązywaniu problemów merytorycznych związanych z rachunkowością. Odpowiedzi udzielają Główni Księgowi oraz Biegli Rewidenci.

W roku 2020 w Perseus:

Nowa wersja programu PerseusFK w.2,80

  1. Zmieniony moduł VAT, dostosowany do przepisów obowiązujących od 1 października 2020.
  2. Nowy JPK_VAT z deklaracją VAT_7 w wersji JPK_V7M oraz JPK_V7K
  3. Zmiany w module fakturowania zgodne z wymogami nowego JPK_V7.

Do powyższej wersji dostosowujemy również interfejsy z programów sprzedaży. Należy pamiętać, że jeśli w danych źródłowych wczytywanych do programu PerseusFK nie znajdziemy odpowiednich nowych danych potrzebnych do wysłania nowego JPK_V7, to dane te trzeba będzie wprowadzić ręcznie księgując dokumenty sprzedaży do nowego modułu VAT.

Ważne jest, aby programy sprzedaży, z których Użytkownicy wczytują dane, były uzupełnione o niezbędne informacje. Instalowanie nowej wersji rozpoczynamy od 1 lipca 2020r. Dotychczas stosowane pliki JPK_VAT będą nadal aktywne.

Czwarty rok z Jednolitym Plikiem Kontrolnym rozpoczynamy z nowym obowiązkiem generowania e-sprawozdań.

 Od 1 października 2018 r

– sprawozdanie finansowe,

– sprawozdanie z działalności (art. 49 ust. 7 ustawy o rachunkowości, dalej: uor),

– sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej (art. 55 ust 2a uor), skonsolidowane sprawozdanie finansowe (art. 63c ust. 2a uor),

– sprawozdanie z płatności i skonsolidowane sprawozdanie
z płatności (art. 66k uor)

sporządzamy w postaci elektronicznej.
Trzeba je też opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Zmiany te wynikają z art. 45 ust. 1f uor.

Sprawozdania w formie plików JPK

Sprawozdania jednostek wpisanych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego trzeba będzie sporządzić w formie JPK (w strukturze logicznej oraz formacie udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, art. 45 ust. 1g uor).

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiły się już struktury dla przedsiębiorców, banków, SKOK i innych podmiotów finansowych, domów maklerskich, a także skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów niefinansowych.
Dla części jednostek struktury są dostępne zarówno do prezentacji danych w złotych, jak i tysiącach złotych.

Struktury sprawozdań są oczywiście zgodne z załącznikami do ustawy o rachunkowości. Ale dają możliwość rozszerzania danych (co wynika z art. 50 ust. 1 i 2 uor).

W strukturze pliku całego sprawozdania trzeba umieścić następujące dane:

1. Dane identyfikujące jednostkę:

Firma, siedziba albo miejsce zamieszkania.

Adres.

Podstawowy przedmiot działalności jednostki.

Numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji.

2. Czas trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.

3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe:

true − sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie;

false − sprawozdanie nie zawiera danych łącznych.

5. Założenie kontynuacji działalności:
– wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości

– wskazanie, czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

– opis okoliczności wskazujących na zagrożenie kontynuowania działalności.

6. Informacja, czy sprawozdanie finansowe jest sporządzone po połączeniu spółek:
– w przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to:
sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek:

-sprawozdanie sporządzone po połączeniu spółek;

-sprawozdanie sporządzone przed połączeniem.

Wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów).

7. Zasady (polityka) rachunkowości:
omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru, w tym:

−metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji),

−ustalenia wyniku finansowego,

−ustalenia sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego

8.  Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki.

Przy każdej z tych pozycji wskazano, jaki typ danych będzie wprowadzany przez jednostki w celu stworzenia sprawozdania w formie elektronicznej.

W schematach dla sprawozdań finansowych przedsiębiorców, w tym dla jednostek mikro sporządzających je według załącznika nr 4 umieszczono informacje:
„Rozliczenie różnicy pomiędzy podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, stratą) brutto”.

Oznacza to, że w wersji elektronicznej sprawozdania trzeba wskazać, jakie są przyczyny różnic między wartością wyniku finansowego a podstawą opodatkowania.

Wszystkie jednostki będą musiały wskazać kwoty:

– przychodów podatkowych niestanowiących przychodów rachunkowych (np. przychody z nieodpłatnych świadczeń),

– przychodów w rachunkowości nieuznawanych podatkowo (np. naliczone odsetki od należności, naliczone dodatnie różnice kursowe),

– kosztów podatkowych nieujmowanych w danym okresie rachunkowo (np. zapłacone wynagrodzenia i tzw. składki ZUS z poprzedniego roku),

– kosztów rachunkowych nieuznawanych trwale lub przejściowo podatkowo (np. koszty utworzenia rezerw, niezapłacone odsetki od zobowiązań wobec dostawców, zapłacone odsetki budżetowe).

Niesporządzenie lub niezłożenie sprawozdania finansowego spółki z o.o. to przestępstwo

Należy pamiętać, że karalne są 2 zaniedbania związane ze sprawozdaniami finansowymi:

1) niedokonanie obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego w odpowiednim czasie,

2) niezłożenie do akt rejestrowych sprawozdania finansowego, pomimo jego sporządzenia.

Odpowiedzialność karną w tym zakresie przewiduje art. 77 pkt 2) oraz art. 79 pkt 4 Ustawy o rachunkowości.

Stosownie do postanowień art. 77 pkt. 2 Ustawy o rachunkowości w przypadku niesporządzenia sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, sporządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych, przewiduje za popełnienie tego przestępstwa grzywnę lub karę pozbawienia wolności do lat 2 albo obie te kary łącznie.

Odpowiedzialność za brak sporządzenia sprawozdania finansowego spoczywa na zarządzie spółki – w tym przypadku członkowie zarządu odpowiadają osobiście, czyli całym swoim majątkiem. Odpowiedzialność mogą również ponosić organy nadzorcze spółki z o.o., gdyż także na nich może ciążyć obowiązek nadzoru nad rzetelnością sprawozdania (np. gdy spółka musi obowiązkowo posiadać Radę Nadzorczą lub Komisję Rewizyjną)